Модели за оценка на риска от рак на гърда и яйчници

gail-model-risk-tyrer-cuzick-boadicea
Моделите за определяне на риска от рак на млечната жлеза (РМЖ) и рак на яйчниците (овариален карцином - ОК) са разработени, за да бъдат в полза на здравните специалисти при скрининг и диагностика.
Те могат да изчислят приблизителни, а не точни оценки на риска от рак на гърда/яйчници въз основа на различни комбинации от рискови фактори и набори от данни.
Тъй като моделите използват различни фактори за оценка на риска, те могат да дадат различни оценки на риска за една и съща жена. Два модела могат лесно да дават нееднакви оценки на един и същи човек.[1]
 
Модел на Gail [2]      
Описание Рискови фактори  Предимства  Недостатъци 
Индивидуална оценка на риска от рак на гърдата, изчислена въз основа на специфични за SEER данни за риска от рак на гърдата с включване на персонализирани рискови фактори. Възраст, менархе, възраст при първо раждане Валидиран е в множество проучвания, достъпен онлайн. Не може да бъде използван при жени под 35 г.
Предоставя оценка както за 5-годишен, така и за пожизнен риск. Петгодишна оценка на риска ≥1.67%, се счита като гранична стойност за повишен риск. фамилна обремененост (първа линия родственици с рак на гърдата), проведени биопсии, диагноза атипична хиперплазия Единственият модел, който е признат при вземане на решения за понижаване на риск с химиопревенция. Изследва само родственици от първа степен по майчина линия. Не включва възраст в диагноза на роднините.  Не включва фамилна обремененост при други видове карциноми. Не може да оцени вероятността от мутации в BRCA1/BRCA2 гени.

 

Модел на Tyrer-Cuzick [2]      
Описание Рискови фактори  Предимства  Недостатъци 
Математически модел с принос при оценка на риска въз основа на данни от семейната история. Провежда персонализирана оценка, базирана на индивидуални рискови фактори и фамилна анамнеза. Репродуктивна анамнеза (възраст, менархе, възраст при първо раждане, менопауза). Индекс на телесно тегло. Прием на хормоно-заместителна терапия. Фамилност. Мамографска плътност. Може да бъде използван при жени под 35 г. възраст. Достъпен онлайн. Може да оцени фамилна обремененост базирана на: 1-ва, 2-ра и 3-та линия родственици с РМЖ и ОК. Не отчита риска при пациенти, провели лъчелечение в областта на гръден кош преди 30 годишна възраст.
Предоставя оценка както за 10-годишен, така и за пожизнен риск.  Пожизнен риск >20% се счита за повишен. Анамнеза за предходни биопсии (включително атипична хиперплазия и лобуларен карцином ин ситу). Може да изчисли вероятност от носителство на генни мутации - BRCA1/BRCA2. Надценява риска от развитие на рак на гърдата при: атипична хиперплазия, лобуларен карцином ин ситу и плътни млечни жлези.
 
 
Модел на BOADICEA [2]      
Описание Рискови фактори  Предимства  Недостатъци 
Разработен е в Кембридж за определяне на риска за РМЖ/ОК и носителски статус. Репродуктивна анамнеза (възраст, менархе, възраст при първо раждане, менопауза). Индекс на телесно тегло. Прием на хормоно-заместителна терапия и противозачатъчни. Фамилност. Мамографска плътност. Прием на алкохол. Може да бъде използван при жени под 35 г. възраст. Достъпен онлайн. Оценява фамилна обремененост базирана на: 1-ва, 2-ра и 3-та линия родственици с РМЖ и ОК. Не изчислява риска над 80 г. Надценява риска при неепителни овариални карциноми. Подценява риска за фамилии със силна история за ОК. [3]
Предоставя оценка както за 5, 10 г. така и за пожизнен риск. при оценка на РМЖ/ОК. Анамнеза за предходни биопсии (включително атипична хиперплазия и лобуларен карцином ин ситу). Може да изчисли вероятност от носителство на генни мутации - BRCA1/BRCA2 и а множество гени с малък ефект върху риск за РМЖ/ОК. Определя риска при пациенти с лична история за РМЖ. Подценява риска за рак на гърдата при жени под 30 години.
 
 
1.American Cancer Society Recommendations for the Early Detection of Breast Cancer, March 2020
2.Breast Cancer Risk Reduction. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Version 1-2020
3.Hansen N. Management of the Patient at High Risk for Breast Cancer 2013
 

BCN

Facebook

mapБул.Георги Софийски, 1606, София, България

mapТел: 0883427500