Н. Кючуков, Г. Байчев, А. Факирова, Д. Йорданов, А. Маринов. Клиникоморфологични характеристики и лечение на пациенти с гинекомастия. Списание "Военна Медицина" ISSN – 1312-2746

Н. Кючуков, Г. Байчев, А. Факирова, Д. Йорданов, С. Маринов. Клиникоморфологични характеристики и лечение на пациенти с гинекомастия.

Списание "Военна Медицина" ISSN – 1312-2746

Абстракт

 

Гинекомастията представлява доброкачествено уголемяване на млечните жлези при мъже в резултат на абнормена пролиферация на жлезната тъкан. Заболяването може да се прояви самостоятелно или да съпътства различни болестни процесикато туморни, инфекциозни, токсични и други. Целта на проучването е да се анализират клиникоморфологичните характеристики и лечението на пациенти с гинекомастия в клиниката по Гръдна Хирургия ВМА-София, България.Обект на проспективно проучване са 60 пациенти, оперирани за периода от юли 2010 г. до декември 2012 г. При болшинството от пациентите (49) се касае за тип II патологична гинекомастия, а при останалите (11) – за тип I физиологична гинекомастия или псевдогинекомастия (тип III и IV).Диагнозата включва: анамнеза, клиничен преглед, образна диагностика (ехо- и мамография) и лабораторни тестове в някои от случаите. При повечето пациенти (51) заболяването е едностранно, а при останалите е двустранно. Лечениетовинаги започва консервативно – терапия на основното заболяване, аналгетици, нестероидни противовъзпалителни, физиотерапия, тестостерон и бромокриптин. Редукционна мамопластика – едностранна или двустранна – е извършена при всички (60) пациенти. Патоморфологичното изследване установява пролиферативни изменения в различна степен на жлезните канали и стромата. При 7 от пациентите освен гинекомастия са налице и данни за хроничен мастит. Кандидати за хирургично лечение са пациентите с персистираща гинекомастия, неповлияваща се от медикаментозна терапия, особено в случаите с козметични и/или психологични проблеми, както и при съмнение за малигнена дегенерация.

BCN

Facebook

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500