Хирургично лечение при гинекомастия

гинекомастия операция, увеличена гърда при мъже операция, гинекомастия липосукция, лечение на гинекомастия, гинекомастия хранителни добавкиКандидати за хирургично лечение са пациенти с персистираща гинекомастия, неповлияваща се от медикаментозна терапия, особено в случаите с козметични и/или психологични проблеми, както и при съмнения за злокачествена дегенерация.

Целта на операцията е да се отстрани патологичната хипертрофична гръдна тъкан.
В случаите на липомастия не се налага терапия, а се извършва аспирационна липoсукция на ретроареоларната мастна тъкан.

Целите на хирургичното лечение са:
• Премахване на хипертрофиралата жлеза
• Премахване на излишната ретромамарна мастна тъкан
• Повдигане на млечната жлеза (при налична птоза)
• Премахване на инфрамамарната гънка (при налична такава)
• Симетризиране на млечните жлези
• Правилно позициониране на комплекса ареола-зърно
• Оперативна интервенция с минимални белези

male breast surgery

Според вида, (различно съотношение на жлезната и мастната тъкан), и степента на гинекомастията, с налична в различна степен птоза и наличието на субмамарна гънка и нейната изразеност, се определя типа на оперативната интервенция.

Предоперативна подготовка

Предоперативната оценка насърчава пациента към безопасно поведение, както по време на операцията, така и при постоперативните грижи след нея, за да се избегнат потенциални усложнения. Пациентите трябва да бъдат обучени за грижите, които трябва да полагат за постоперативната рана, за да се предотврати кървенето и образуването на отоци, както и за да се стимулира по-бързото зарастване. Необходимо е да бъде направена многостранна оценка на пациента, за да се гарантира, че резултатите от процедурата ще съответстват на очаквания краен резултат.

Предоперативна оценка
От съществено значение за хирурга е да получи подробна информация за всеки пациент, за да може да осигури подходящи грижи за него и да отговори адекватно на неговите нужди. Информацията, получена преди началото на лечението, оказва незабавен и продължителен ефект върху крайните резултати за пациента. Историята на заболяването е необходима, за да се идентифицират различни фактори, които могат да повлияят върху грижите за пациента, сред които са антикоагуланти, имуносупресия, промени в храненето, кръвообращението или неврологичния статус. Задължение на хирурга е да потвърди, че пациентът е получил информирано съгласие преди началото на лечението и че той има реално разбиране за курса на лечение. Участие на членовете на семейството в този процес е друг въпрос, който често изисква внимание, особено ако пациентът не е в състояние да усвои информацията поради намаляване на нивото на познание или увеличаване на степента на тревожност.

Други важни съображения включват употребата на наркотици, наличието на алергии, възможността на пациента да се съобразява с ограниченията, свързани с лечението, запис на жизнените показатели по време на анестезията (следене на насищането на тъканите с кислород – оксиметрия и пулсът и кръвното), данни за предишни усложнения при използването на локални анестетици и начинът на поставянето им по време на операцията. След оценка на тези фактори, хирургът е в състояние да състави план за курса на лечение, постоперативните грижи и справянето с нуждите на пациента през всички етапи на процеса .

Предоперативна подготовка за предотвратяване на усложнения
Да се избегне приемането на аспирин и нестероидни противовъзпалителни средства 7-10 дни преди операцията. Доказано е, че времето на кървене се удължава с около 25% при пациенти, взимащи аспирин и с около 10% при пациенти, приемащи нестероидни противовъзпалителни лекарства. Пациентите задължително трябва да се консултират със своя лекар преди спирането на аспирина или антикоагулантите.

Предоперативна антибиотична терапия
Сериозните септични състояния са рядкост при хирургичните операции на гърдите. Американската Кардиологична Асоциация препоръчва антибиотична профилактика при пациенти със сериозни клапни заболявания. Също така, антибиотична профилактика се препоръчва при пациенти със ставно протезиране.

Предоперативна подготовка
Пациентът задължително се снима предоперативно като му се изготвя фотоалбум на историята на болестта след информирано съгласие на пациента. Следоперативните снимки се правят при свалянето на конците и след един месец от операцията. Фотографират се и евентуалните усложнения.

Предварително в изправено положение се маркират точките на максимална елевация използвайки техниката на топографската карта. Концентрацията на излишен паренхим също се отбелязва. При наличие на голямо увеличение на гърдата, степента на птозата и в различна степен изразена инфрамамарна гънка, те също се маркират.

Можете да направите консултация с мамолог на тел: 0883427500 (д-р Инков) и да запишете час.

Анестезия
Операцията може да се извърши под локална, локална анестезия с венозна седация или под обща анестезия.

При гинекомастия III-IV степен се оперира под обща анестезия, като задължително се инфилтрира гърдата със серум с Adrenanline 1:100000, за намаляване на кървенето.

Оперативни методи
В зависимост от техниката на операция се различават три вида основни оперативни намеси.

1.Стандартен метод - с периареоларен достъп (Webster) - екстирпация на жлезата и излишната мастна тъкан,с или без поставяне на дренажи. (при този метод имаме продължителна операция, по-трудно симетризиране на гърдите и по-голяма кръвозагуба).

гинекомастия операция, увеличена гърда при мъже операция, гинекомастия липосукция, лечение на гинекомастия, гинекомастия хранителни добавки

2.Премахване на увеличените жлези и мастна тъкан само чрез липоаспирация. При тази операция значително се скъсява оперативното време. За аспирация на жлезната тъкан трябва да се използват специални аспирационни канюли със заострени краища, не се поставят дренове или обикновено използването им е недостатъчно.

При тази тактика в някои случаи има трудности с адекватното премахване на жлезата и опастност от хематоми и некрози на надлежащата кожа.


3. Комбинация от горните две операции като предварително се прави липосукция на излишната мастна тъкан и след това чрез параареоларен достъп се ексцизира субмамиларната излишна жлезна тъкан.

При тази операция може да прецизираме липоаспирацията, жлезната ексцизия и да направим адекватна хемостаза. Тук също имаме прецизна симетризация на гърдите.

При значително увеличени гърди прилагаме оперативните техники за редукционна мамапластика и мастопексия, които също се комбинират с аспирационна липосукция.


Съществуват и методи на ултразвукова и лазерна липосукция, съчетани с ендоскопски техники на екстирпация на жлезата, които са само модификация на изброените по-горе основни методи.

Хирургичното лечение на различните стадии на гинекомастия e както следва:
I –ви стадий на гинекомастия
Може да бъде едностранна или двустранна. Най – често се наблюдава в пубертетна възраст, като се засяга предимно ареолата, която е изпъкнала ( и понякога болезнена), рядко има оформена субмамарна гънка и изразена мастна тъкан. При този стадий обикновено се извършва мамарна аденектомия с периареоларен достъп. Липосукция се извършва при наличие на субмамарна гънка и данни за наличие на излишна мастна тъкан. Не е наложително поставяне на дренажи след извършване на щателна хемостаза.

II-ри стадий гинекомастия
При него се включват всички случаи на гинекомастия, при които мамило-ареоларния комплекс е над инфрамамарната гънка, независимо от нарастването на обема на гърдата. Успешно се прилагат хирургични техники със запазване на кожата. Извършва се липосукция, като се набляга на ликвидирането на инфрамамарната гънка с последваща мамарна аденектомия чрез полукръгъл периареоларен, интраареоларен или ендоскопски разрез. Вакуум или ултразвуковата-асистирана липосукция има важно място в хирургичното лечение на гинекомастията чрез постигане на хомогенно изравняване на гръдната стена и намаляване на белезите и постоперативните усложнения. (10)
По преценка се поставят аспирационни дренажи тип Redon.

III - ти стадий гинекомастия
При този стадий първоначално се започва с липосукция която обхваща по-широко поле под и на гърдата до получаване на хармоничен вид и симетризиране на двете гърди, последвано от полуциркулярна мамарна аденектомия и след това се извършват периареоларни или ареоларни кожни резекции по типа на round-пластиката.

Задължително се поставя аспирационен дренаж.

IV-ти стадий гинекомастия
Включва най-сложните типове гинекомастия, които за щастие не се среищат често. Те се характеризират с наличие на значителна птоза в ареоло-мамиларния комплекс и са разположени на повече от 1 см под субмамарната гънка. Пациентите обикновено са с наднормено тегло. Прилага се обширна липоаспирация обхващаща почти цялата гръдна стена, различни видове на редукционна мамапластика и мастопексия с репозициониране на ареоло-мамиларния комплекс, дори със техниката на свободната ареола и ликвидиране на субмамарната гънка. Задължително се поставят аспирационни дренове. Хирургичното лечение при този стадий на гинекомастия невинаги е задоволително, поради остатъчните белези.

гинекомастия операция, увеличена гърда при мъже операция, гинекомастия липосукция, лечение на гинекомастия, гинекомастия хранителни добавки

Литература

1.Benito-Ruiz J, Raigosa M, Manzano M, et al. Assessment of a suction-assisled cartilage shaver plus liposuction for the treatment of gynecomaslia. Aesthet Surg J. Jul-Aug 2009;29(4):302-9. [Medline].

2.Chinyama CN. Chapter 15: Male Breast Lesions. In: Benign Breast Diseases, 2nd edition, Chinyama CN. (Ed.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

 

3.Cordova A., Moschella F. Algorithm for clinical evaluation and surgical treatment of gynaecomastia. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (2008), 61, 41-49

 

4.El Noamani S, Thabet AM, Enab AA, et al. High Grade Gynecomastia: Surgical Correction and Potential Impact on Erectile Function. J Sex Med. Mar 2 2010;[Medline].

 

5.Hammond DC. Surgical correction ofgynecomastia. Ptast ReconstrSurg. Jul 2009;124(1 Suppl):61e-68e. [Medline].

 

 

 

 

 

 

 

:
Ракът на млечната жлеза рядко може да бъде причина за масталгия. Болката в гърдата, асоциираща се с РМЖ е нециклична, едностранна и добре локализирана.
Мускулоскелетната болка почти винаги е едностранна (92 %) и се описва с напрежение върху специфичната област на гръдната стена. Болката ограничена до частична област често се описва като ...
Болките в гърдата са вторият по честота симптом, поради който жените търсят лекарска консултация.
Болката извън менструален цикъл се среща както при пременопаузални, така и при постменопаузални пациентки.
Болката по време на цикъл най-често се проявява по време на късната лутеална фаза на менструалния цикъл и се облекчава в самото му начало.
 • 1
 • 2
 • Болки в гърдата
 • Секреция от зърното
 • Кожни промени в областта на зърното и ареолата
:
  В тази статия ще получите информация относно: Видове фиброаденоми - симптоми, причини, рискови фактори Как се диагностицират фиброаденомите? Как се различава фиброаденом от рак на ...
Псевдоангиоматозната хиперплазия (PASH) е процес, който се характеризира с хормоно-зависими стромални промени на гърдата, причинени от пролиферация на миофибробласти, изглеждащи като съдови лезии ...
СЗО определя фиброаденома като „дискретен доброкачествен тумор, който се състои от съединителна тъкан и епителна пролиферация”.
 • 1
 • Доброкачествени тумори
 • Генетични заболявания
 • Аномалии в развитието и растежа на млечната жлеза
 • Възпалителни заболявания
 • Фиброкистозна мастопатия
:
 • Рискови фактори
 • Заболявания на гърдата при мъжа
 • Рак на гърдата
  В тази статия ще получите информация относно: - На каква възраст и в кой ден от цикъла трябва да посетите мамолог; - Рискови фактори за рак на гърдата; - Кои жени са със среден/висок ...
  Индикации за изследване на гени за предразположеност (мутация в BRCA1/ BRCA2)и медико-генетична консултация, приети от National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 1. Здрави жени от ...
Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честата форма на злокачествено заболяване и е водеща причина за смъртност сред жените, както в световен мащаб, така и в България. Оценката на риск за РМЖ се ...
Моделите за определяне на риска от рак на млечната жлеза (РМЖ) и рак на яйчниците (овариален карцином - ОК) са разработени, за да бъдат в полза на здравните специалисти при скрининг и ...
     Абсолютен риск   Пожизнен риск   Относителен риск   Абсолютният риск представлява вероятността един човек да бъде диагностициран с ...
    Относителен риск  Рисков фактор   >4.0 • Възраст (над 65 г. в сравнение с < 65) • Атипична дуктална или лобуларна хиперплазия, потвърдена с ...
Причини за рак на гърдата, злокачествен тумор на гърдата, за колко време се развива рак на гърдата, рак на гърдата симптоми възраст
 • 1
 • 2

znai-poveche

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500