Прогностични фактори при рак на гърдата - класификация

прогностични-маркериКарциномът на гърдата е хетерогенно заболяване със значителни различия в клиничният ход и отговора спрямо прилаганото системно лечение. Това налага изследването на различни биомаркери, които биха помогнали в определянето на прогнозата и чувствителността на всеки конкретен случай към даден вид лечение.

Предиктивен маркер се дефинира като фактор, чието наличие или отсъствие е свързано с чувствителност или резистентност към даден вид лечение.

Прогностичните маркери дават допълнителна информация за вероятния бъдещ клиничен ход на заболяването.

В повечето случай един и същ маркер може да има едновременно прогностична и предиктивна стойност.

Прогнозата при пациентките с РМЖ зависи от редица фактори, характеризиращи туморния растеж, степента на пролиферация, инвазивния и метастатичен потенциал. Значението, ролята и корелацията между отделните параметри на неопластичния процес е обект на много рандомизирани проучвания.

Големината на първичния тумор, състоянието на регионалните лимфни възли, хистологичния тип и грейдинг, хормоналния рецепторен и HER2 статус и възрастта са най-важните критерии, определящи необходимостта от адювантна терапия, риска от рецидив и преживяемостта от заболяването.

Съвременните молекулярно-биологични и имунохистохимични методи на изследване допринасят съществено за откриване и уточняване на редица други прогностични фактори, някои от които имат несъмнено клинично приложение, а други доизясняват биологията на карцинома на гърдата.

Класификация на прогностичните фактори при РМЖ:

I Клинични:   големина на тумора; аксиларен лимфен статус; възраст; менопауза; органни метастази

II Хистологични: хистологичен тип и грейдинг; брой на метастатични лимфни възли и наличие на екстракапсулна инвазия; лимфна/съдова инвазия; лимфоцитна инфилтрация; ангиогенеза; туморни клетки в костния мозък

III Цитометрични: S-фаза фракция; плоидност

IV Биохимични: естрогенни и прогестеронови рецептори; катепсин D; урокиназа; плазминоген-активатори

V Генетични: загуба на алели; точковидна мутация

VI Молекулярно-биологична: рецептори към растежни фактори (EGF - епидермален, IGF - инсулинов, TGF - трансформиращ, PDGF - тромбоцитозависим растежен фактор); амплификация на онкогени (Cerb-2, erb-3,p53 и др.)

VII Имунологични: HLA антиген; тумор-асоциирани антигени; циркулиращи имунни комплекси

Тест за определяне на риска от развитие на рак на млечната жлеза и рак на яйчниците в следващите 5, 10 г., и пожизнен риск до 85 годишна възраст. Генетичен скрининг. Оценка на вероятност от носителство на мутация в BRCA1/2 гени.

:
Ракът на млечната жлеза рядко може да бъде причина за масталгия. Болката в гърдата, асоциираща се с РМЖ е нециклична, едностранна и добре локализирана.
Мускулоскелетната болка почти винаги е едностранна (92 %) и се описва с напрежение върху специфичната област на гръдната стена. Болката ограничена до частична област често се описва като ...
Болките в гърдата са вторият по честота симптом, поради който жените търсят лекарска консултация.
Болката извън менструален цикъл се среща както при пременопаузални, така и при постменопаузални пациентки.
Болката по време на цикъл най-често се проявява по време на късната лутеална фаза на менструалния цикъл и се облекчава в самото му начало.
 • 1
 • 2
 • Болки в гърдата
 • Секреция от зърното
 • Кожни промени в областта на зърното и ареолата
:
  В тази статия ще получите информация относно: Видове фиброаденоми - симптоми, причини, рискови фактори Как се диагностицират фиброаденомите? Как се различава фиброаденом от рак на ...
Псевдоангиоматозната хиперплазия (PASH) е процес, който се характеризира с хормоно-зависими стромални промени на гърдата, причинени от пролиферация на миофибробласти, изглеждащи като съдови лезии ...
СЗО определя фиброаденома като „дискретен доброкачествен тумор, който се състои от съединителна тъкан и епителна пролиферация”.
 • 1
 • Доброкачествени тумори
 • Генетични заболявания
 • Аномалии в развитието и растежа на млечната жлеза
 • Възпалителни заболявания
 • Фиброкистозна мастопатия
:
 • Рискови фактори
 • Заболявания на гърдата при мъжа
 • Рак на гърдата
  В тази статия ще получите информация относно: - На каква възраст и в кой ден от цикъла трябва да посетите мамолог; - Рискови фактори за рак на гърдата; - Кои жени са със среден/висок ...
  Индикации за изследване на гени за предразположеност (мутация в BRCA1/ BRCA2)и медико-генетична консултация, приети от National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 1. Здрави жени от ...
Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честата форма на злокачествено заболяване и е водеща причина за смъртност сред жените, както в световен мащаб, така и в България. Оценката на риск за РМЖ се ...
Моделите за определяне на риска от рак на млечната жлеза (РМЖ) и рак на яйчниците (овариален карцином - ОК) са разработени, за да бъдат в полза на здравните специалисти при скрининг и ...
     Абсолютен риск   Пожизнен риск   Относителен риск   Абсолютният риск представлява вероятността един човек да бъде диагностициран с ...
    Относителен риск  Рисков фактор   >4.0 • Възраст (над 65 г. в сравнение с < 65) • Атипична дуктална или лобуларна хиперплазия, потвърдена с ...
Причини за рак на гърдата, злокачествен тумор на гърдата, за колко време се развива рак на гърдата, рак на гърдата симптоми възраст
 • 1
 • 2

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500