Показания при кор биопсия и вакуум-асистирана биопсия

cnbbДруги наименования на метода включват дебелоиглена режеща биопсия (ДРБ) (core needle biopsy (CNB), core cutting biopsy, tru cut biopsy, core biopsy).

Метод за хистологично верифициране на туморни формации, препоръчителен при съмнение за неопластичен процес или при големи тумори при пациентки в напреднал клиничен стадий, при които се препоръчва предоперативна химиотерапия.

През последните години той се наложи като стандартен претерапевтичен метод. Рандомизирани клинични проучвания потвърждават по-висока чувствителност и специфичност за доказването на карцином в сравнение с тънкоигленната аспирационна биопсия (ТАБ).

Щанцовата биопсия е метод на избор за имунохистохимичната диагностика на ER/PR и HER2 статуса при пациенти, при които би се провеждала предоперативна химио- и хормонална терапия.  Извършва се с различни дебели игли за биопсия (14-20 G) под локална анестезия с минимален кожен разрез до 3мм.

За да бъде адекватна една дебелоиглена (щанцова) биопсия е задължително изследването на минимум 5-6 точкови биопсии взети от различни полета на тумора. Патологът трябва да направи оценка на адекватността на биопсичния материал, да определи обема на клетъчната туморна маса,  да класифицира карцинома вкл. и неговата степен на диференциация. Оптималната оценка трябва да включва наличието на минимум 1 000 туморни клетки. 

Този метод има много висока чувствителност (85-100%) и специфичност (100%).

Показания за извършване на щанцова биопсия

Суспектни туморни формации установени чрез ехография/мамография/магнитно-резонансна томография с неясен или двусмислен резултат от тънкоигленна-аспирационна биопсия.

Непалппируеми, много малки или калцирани формации на гърдата.

Относителни противопоказания при провеждане на щанцова биопсия:

 • Прием на антикоагуланти – биопсията се счита за безопасна при INR<1.6. Ако пациентът приема аспирин, терапията трябва да бъде преустановена 3 дни преди операцията.
 •     Бременността е относително противопоказание за извършване на стереотактична (мамографски-асистирана) щанцова биопсия.
 •     Кърмене – съществува риск от развитие на млечна фистула.
 •     Клопидогрел

Усложнения при щанцови биопсии:

 •     Хематом
 •     Риск от инфекции – рядко
 •     Пневмоторакс – много рядко усложнение, но може да се появи след биопсия на лезия близо до гръдната стена.

Щанцовата биопсия може да бъде изпълнена под ехографски, мамографски и МРТ контрол.

Категоризирането на резултата от патоанатом по B1-5 системата подпомага клинициста при решението му за следващата стъпка в диагностичен или терапевтичен план. Категориите за отговор са както следва: B1 – неадекватна находка; B2 – бенигнена находка; B3 – атипизъм с неясен злокачествен характер; B4 – съмнителна за малигненост лезия; B5 – сигурна малигнена лезия. При отговор B1 изследването се повтаря или се преминава към хирургично стадиране; при резултат B2 и B3 се предвижда наблюдение, вакуум-асистирана и/или ексцизионна биопсия, при B4 и B5 – тактика като при доказан карцином, според големината му и другите характеристики.

Препоръки за поведение при B3 лезии с неясен злокачествен потенциал. Кога се прилага отворена и/или вакуум-асистирана биопсия на млечната жлеза?

Резултат от щанцова биопсия

Европейски препоръки за поведение

Американско дружество на хирурзите на гърда

Атипична дуктална хиперплазия

Отворена (ексцизионна) биопсия

Отворена (ексцизионна) биопсия

Плоскоепителна атипия

Вакуум-асистирана биопсия

Наблюдение с клиничен преглед и образна диагностика

Класическа лобуларна неоплазия

Вакуум-асистирана биопсия

Ексцизия или наблюдение с клиничен преглед и образна диагностика

Лобуларна неоплазия (ЛИН 3) – B5a лезия – плеоморфен тип

Отворена (ексцизионна) биопсия

Отворена (ексцизионна) биопсия

Папиларни лезии

Вакуум-асистирана биопсия

Ексцизия или наблюдение с клиничен преглед и образна диагностика

Филоиден тумор

Широка локална ексцизия

Широка локална ексцизия

Комплексна склерозираща аденоза

Вакуум-асистирана биопсия

Широка локална ексцизия


Използването на щанцова биопсия допълва информацията от тънкоигленна-аспирационна биопсия (ТАБ) в редица случаи, и по-специално:

 • да постави окончателната диагноза “инвазивен карцином” в случаите когато цитологичният отговор е “суспектни клетки”
 • да осигури достатъчно тъкан за някои допълнителни проучвания, като хормонален рецепторен статус, изследване на HER 2-neu, p-53 и др.
 • да отдиференцира филоидният тумор от фиброаденом
 • да намали броя на извършваните ексцизионни биопсии.

  

Литература

 1. Христова С., Поповска С. Национален стандарт и методични указания за патологоанатомичната диагностика на рака на гърдата, София 2012 г.
 2. Г. Байчев. Заболявания на млечната жлеза, 2-ро издание, Спектър 2014 г.
 3. Поведение при карцином на гърдата, Клинично ръководство, основано на доказателства 2018
 4. Guidelines for non-operative diagnostic procedures and reporting in breast cancer screening, The Royal College of Pathologists 2017
 5. Rageth CJ, O'Flynn EAM, Pinker K, et al. Second International Consensus Conference on lesions of uncertain malignant potential in the breast (B3 lesions) [published correction appears in Breast Cancer Res Treat. 2019 Jul;176(2):481-482]. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(2):279–296. doi:10.1007/s10549-018-05071-1

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500