Мамологичен център София, добър мамолог София, биопсия на гърдата, добър мамолог София младост, ранна диагностика за рак на гърдата, ехография на млечна жлеза София

Breast Unit – мултидисциплинарен подход за диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза

Ракът на млечната жлеза е признат като международен приоритет в областта на здравеопазването. Понастоящем, в световен мащаб, той е най-често срещаната причина за карцином при жените, с демографски тенденции, показващи непрекъснато нарастване на заболеваемостта.  Прочети още

Какво е Breast Unit?

breastunit

Мамологичен център София, добър мамолог софия, добър хирург за рак на гърдата, биопсия на бучка на гърдата, ехография на гърда

Breast Unit – мултидисциплинарен подход за диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза

Ракът на млечната жлеза е признат като международен приоритет в областта на здравеопазването. Понастоящем, в световен мащаб, той е най-често срещаната причина за карцином при жените, с демографски тенденции, показващи непрекъснато нарастване на заболеваемостта.

Резултатите от наблюденията върху много проучвания, регистрирани от коодинирани екипи от специалисти в различни области на онкологията, специално обучени при заболявания на гърдата, показаха подобрение в процента на преживяемост и качеството на живот на пациентите, а също и прогресивно разрастване на мултидисциплинарния подход при заболявания на гърдата. Днес моделът на мултидисциплинарния център за диагностика и лечение на пациентите със заболявания на млечната жлеза, известен още като „Breast Unit”, се определя като златен стандарт за осигуряване на оптимизирана, насочена към пациента и научна-базирана, клинична дейност за пациенти, нуждаещи се от грижа за гърдата.

Мамологичен кабинет към Breast Unit

Концепцията за оптимизиране на диагностиката и поведението на пациенти със заболявания на гърдата чрез цялостна организирана програма датира още от 1931г., в САЩ, където д-р Haаgensen разработил модел за клинична подспециалност, посветен на заболяванията на млечната жлеза. В Европа, в Страсбург през 1960 г., Charles-Marie Gros основал медицинска клиника за болестите на гърдата. Въпреки тези данни едва през 1979 г. бил открит пъвият мултидисциплинарен център – „Van Nuys Breast Center” в Калифония от Melvin Silverstein, който поставил началото на „културната промяна“ в поведението на заболяванията на гърдата.

По време на първата европейска конференция, посветена на болестите на млечната жлеза през месец октомври 1998 г., във Флоренция, е бил публикуван отчет, който заявява, че „всички жени в цяла Европа трябва да имат достъп до оптимално организиран медицински център за гърда“. Няколко години след това са публикувани и първите стандарти от Европейското общество по мастология (EUSOMA), необходими за създаване на високо специализиран „Breast Unit”.

През 2003 г. и съответно 2006 г. Европейският Парламент (ЕП) публикува две становища относно карциномът на гърдата в Европейския Съюз (ЕС) и призова държавите-членки на ЕС за основаване на мрежа от сертифицирани мултидисциплинарни центрове за диагностика и лечение на гърда, които да отговарят на основните критерии, определени от EUSOMA. В документа се подчертава „...За млечната жлеза най-добри резултати се постигат, когато жените се откриват, диагностицират, лекуват и проследяват от клиники от тясно органно-насочени специалисти.....“ (6).

Подобни усилия също са били инициирани в САЩ през 2006 г. от Американския колеж на хирурзите, който разботил национална акредитационна програма на центровете за гърда (NAPBC).

През 2010 г. ЕП прие „Писмена декларация относно борбата с рака на гърдата в ЕС, като призова за мерки, които да гарантират предоставянето на мултидисциплинарни специализирани звена и развитие на сертифициран протокол според препоръките на EUSOMA до 2016 г.

Изисквания за създаване на мултидисциплинарен център за гърда „Breast Unit”

ЕП посочва, че при създаване на „Breast Unit”, всички страни от Европа трябва да следват стандартите на EUSOMA. Те препоръчват, че един мултидисциплинарен център за гърда трябва да бъде в помощ на население от поне 250-300 000 граждани, в който годишно да има поне 150 новодиагностицирани случая за първичен рак на гърдата (във всички възрасти и стадии). Това се счита за минимална натоварност, достатъчна да окаже експертност за всеки член на екипа и да гарантира ефективност на разходите. Основният екип на центъра за гърда трябва да се ръководи от клиничен директор и да включва двама или повече хирурзи с опит в заболяванията на гърдата, като всеки от тях персонално трябва да извършва първична операция на поне 50 нови диагностицирани карцинома на година и редовно да посещава седмични мултидисциплинарни срещи – онкокомитет. Тези специалисти трябва да могат да извършват реконструкция на млечна жлеза самостоятелно или с помощта на един или двама пластични хирурзи (неосновни членове на екипа), с опит в реконструктивните техники при операция на гърда.

Мултидисциплинарният център за диагностика и лечение на заболяванията на гърдата - Breast Unit е асоцииран към международната мрежа от мамологични центрове - Breast Centres Network.

Основният екип трябва да включва също и двама или повече напълно обучени рентгенолози със специален опит във всички аспекти на диагностиката на гърдата, вземането на тъканни проби и образно-асистираните локализационни процедури. Те трябва да могат да разпознаят минимум 1000 мамографии на година (5000 за тези, които участват в програми за скрининг).

Към основния екип от специалисти трябва да се прибавят патолог, медицински онколог, лъчетерапевт и поне две мамологични сестри, всичките с опит в заболяванията на млечната жлеза.

Медицинският център трябва да притежава подходяща и съвременна база за диагностика и да предлага достъп до всички услуги, които са предвидени да се извършват в мултидисциплинарния център.

Всички членове на екипа са задължени да присъстват на мултидисциплинарните срещи поне веднъж седмично, за да обсъждат диагностициране, патология и възможости за лечение на всеки клиничен случай в центъра за гърда. Във всеки мамологичен център трябва да са направени писмени протоколи за диагноза и поведение при карцином на гърдата, съгласувани от всички основни членове на екипа. Трябва да се провеждат редовни срещи за одит веднъж в годината.

Нашите специалисти ежегодно посещават мамологични курсове и конференции

brestunit-vma-member

Предимства на Breast Unit

Мамологичните центрове могат да осигурят улеснен достъп на едно място, по едно и също време на високо-качествена диагностика и лечение. Пациентите оценяват възможността да получат специализирана здравна и психосоциална помощ от интердисциплинарен екип от специалисти в всички области, с необходими експертни познания, по компетентен начин, с добра комуникация, съвместно вземане на решения, което може значително да подобри качеството на грижата.

Пациентите също отчитат, че лечението в една специализирана мамологична клиника дава по-добър онкологичен резултат. Значителен брой проучвания подкрепят, че мултидисциплинарността, специализирането и по-високата натовареност могат да бъдат свързани с по-добра преживяемост.

Kesson и кол. документирали, че пациенти, които са се лекували в специализирани клиники за диагностика на млечната жлеза за период от 5 години са имали 18 % по-ниска смъртност от РМЖ и 11 % по-ниска смъртност при всички карциноми, за разлика от други пациенти в съседни болници за същия период от време.

В един обзор от 233, 247 пациенти, при които била извършена органосъхраняваща операция или мастектомия при локализиран РМЖ, Guller и кол. показали, че пациентите оперирани в обикновени болници били със значително по-голяма вероятност да починат или да развият следоперативни усложнения в сравнение с пациенти, лекувани в специализирани мамологични центрове.

Mоделът на мултидисциплинарния център за диагностика и лечение на заболявания на гърдата – Breast Unit, заемащ централна роля в екипа от специалисти от различни области на онкологията, специално обучени при заболявания на гърдата, единодушно се разглежда като златен стандарт, предлагащ оптимизирана грижа при всички жени с рак на гърдата.

 

kniga454                     zabolqvaniqnaml                    zab muje

 

 

 

Онлайн тест за определяне на риска от развитие на рак на млечната жлеза.

kakuv-e-risk-gurda

BCN

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500